Video Kỹ Thuật Diện Chẩn BQC Căn Bản

12 Động Tác Xoa Mặt

6 Vùng Phản Chiếu Hệ Bạch Huyết

Kỹ Thuật Gạch Mặt

Chà Mặt Bằng Khăn Nóng

Kỹ Thuật Xoay Cổ Tay

Kỹ Thuật Hơ Ngải Cứu

Kỹ Thuật Lăn

Kỹ Thuật Ấn Huyệt

Kỹ thuật Day Huyệt Và Tẩy Gôm