HUYỀN CÔNG BÙI QUỐC CHÂU

Buổi hướng dẫn 1 - Ngày 19/9/2022

Buổi hướng dẫn 2 - Ngày 28/9/2022

Buổi 1 - Ngày 3/10/2022

Buổi 2 - Ngày 7/10/2022

Buổi 3 - Ngày 10/10/2022

Buổi 4 - Ngày 14/10/2022

Buổi 5 - Ngày 17/10/2022

Buổi 6 - Ngày 21/10/2022

Buổi 7 - Ngày 24/10/2022

Buổi 8 - Ngày 28/10/2022

Buổi 9 - Ngày 31/10/2022

Buổi 10 - Ngày 4/11/2022

Buổi 11 - Ngày 14/11/2022

Buổi 12 - Ngày 25/11/2022