RỐI LOẠN PHÁT TRIỂN K6

Buổi 1 - Ngày 16/10/2022

Buổi 2 - Ngày 23/10/2022

Buổi 3 - Ngày 2/11/2022

Buổi 4 - Ngày 6/11/2022

Buổi 5 - Ngày 13/11/2022