DƯỠNG SINH DIỆN CHẨN BÙI QUỐC CHÂU K190

Buổi 11 - Ngày 20/10/2022

Buổi 12 - Ngày 25/10/2022

Buổi 13 - Ngày 29/10/2022

Buổi 14 - Ngày 1/11/2022

Buổi 15 - Ngày 3/11/2022

Buổi 16 - Ngày 5/11/2022

Buổi 17 - Ngày 8/11/2022

Buổi 18 - Ngày 10/11/2022

Buổi 19 - Ngày 12/11/2022

Buổi 20 - Ngày 15/11/2022