BỘ VỊ

Thận

Thận Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : (1, 17, 19, 45, 73, 219, 300) 0, 22, 29, 38, 43, 210, 290, 301,560

    5/5 - (10 bình chọn)