BỘ VỊ

Dương Vật

Dương Vật Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : (19, 53, 63) 0, 1, 23, 26, 37, 50, 174, 235

    5/5 - (5 bình chọn)